تاریخ میلادی : 14/05/1399 | تاریخ شمسی : سه شنبه 14 مرداد 1399

چشم انداز ما

ما با مشتریان خود با هدف افزایش بهره وری همکاری می کنیم، ما همانطور که دانش را با اشتیاقی وصف ناپذیر برای توجه به اهداف جزیی بکار می گیریم، هرگز از توجه به اهداف کلی غافل نیستیم. ما با ایجاد شرایط رشد پایدار، جهان در حال حرکت را پویا نگه می داریم.

ما الهام بخش راه حل های هوشمندانه و قابل لمس برای اتوماسیون صنعتی هستیم. به عبارت ساده ترما فستوهستیم.

 

اطلاعات تماس

آدرس : شیراز، بلوار صـنایع، شهرک آرین،

خـیابان فنـاوری، پـارک عـلم و فنـاوری،

شرکت آبتین پـژوهش کویــر

 

  تلفکس:                           36240791-071

تلفن فروش:                      36364180-071

 

  پست الکترونیکی:                            

abtin.pajoohesh@festo.ir

abtin.pajoohesh@gmail.com

  telegram.me/Abtinpajooheshkavir   

  instagram.com/abtinpajoohesh  

Member Of: